Zdjęcie regału z książkami prawniczymi znajdującymi się kancelarii notarialnej w Niemodlinie.

Usługi notarialne

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Świadczone usługi

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz Katarzyna Adaszyńska przekazująca dokumenty klientce.

W myśl art. 79 wyżej wymienionej ustawy, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza - na żądanie stron - projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Podział czynności

Obrót nieruchomościami

 • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności,
 • umowy deweloperskie,
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka, służebność osobista, służebność gruntowa, służebność przesyłu, użytkowanie,
 • umowy przedwstępne,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Prawo spadkowe

 • testamenty,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • umowy działu spadku, umowy zbycia spadku,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • akt poświadczenia dziedziczenia, a także czynności poprzedzające sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, to jest protokół otwarcia testamentu, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, protokół dziedziczenia
 • pełnomocnictwo do udziału w sprawie spadkowej.

Prawo spółek

 • umowy i akty założycielskie spółek,
 • protokół ze zgromadzenia wspólników,
 • protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
 • poświadczenia podpisów na umowie zbycia udziałów,
 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów.

Prawo rodzinne

 • umowy majątkowe małżeńskie (rozszerzenie wspólności ustawowej, ograniczenie wspólności ustawowej, rozdzielność majątkowa - intercyza, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków),
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

Inne czynności

 • poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z oryginałem, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadczenia daty okazania dokumentu (data pewna),
 • poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisywanie protokołów z różnych czynności, np. z otwarcie strony internetowej, z otwarcia SMS, z dokonania określonej czynności,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.